مرور رده

آموزشی

واقعیت در مورد دیفای

مقدمه خب! وضع فعلیِ امور مالی غیرمتمرکز چه‌گونه است؟ چاره‌گری‌های مقیاس‌گذاری مختلف بر روی اتریوم به کجا رسیده؟ وضعیت دی‌فای در زنجیره‌های دیگر چیست؟ وقتی…