مرور رده

آموزشی

تحلیل آنچین بیت کوین

وضعیت این هفته بیت کوین را با معیارهای آنچین تجزیه کرده ایم تا بتوان سیگنال را از نویز جدا کرد. این هم تحلیل آنچین بیت : پس از اینکه چارت بیت کوین کف محدوده ای که…